Jednota Sokol Trenčín

História

Podstata sokolstva je vyjadrená v heslách „Voľnosť – rovnosť – bratstvo“ a „V zdravom tele zdravý duch“.

Duchovným otcom a spoluzakladateľom Sokola je estetik a teoretik telesnej výchovy Dr. Miroslav Tyrš (1832 – 1884), profesor dejín umenia v Prahe. Tyrš vytvoril systém sokolskej všestrannosti pre harmonický rozvoj osobnosti - zdravie, vzdelanosť a zdatnosť. Vychádzal z gréckej kalokaghatie. Na Slovensku sa Sokol dostal do povedomia prostredníctvom Dr. Ivana Branislava Zocha (1843 – 1921), priekopníka telesnej výchovy na Slovensku, ktorý sa pokladá aj za zakladateľa Sokola na Slovensku (1866). Pôsobil na viacerých školách doma aj v zahraničí. Všade kde pôsobil sa venoval o.i. aj telocviku, lebo prostredníctvom neho mohol usmerňovať žiakov výchovne aj národnostne.

V Trenčíne bol Sokol založený až po rozpade Rakúsko – Uhorska, 20. februára 1919, kedy boli prijaté stanovy Sokola na ustanovujúcom valnom zhromaždení. Členmi výboru sa stali významné osobnosti mesta a prvým starostom Dr. Karol Štúr, trenčiansky verejný notár a predseda Slovenskej národnej rady. Sokolu sa podarilo svojou systematickou, dlhodobou a pravidelnou činnosťou skĺbiť telovýchovné, kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity v početných podujatiach a tým položiť základy slovenskej občianskej spoločnosti v Trenčíne.

Pre svoje pokrokové názory a demokratické princípy bol SOKOL dva razy zrušený a to v roku 1939 a potom v roku 1948.

Trenčiansky Sokol bol znovu zaregistrovaný 3.októbra 1990. V súčasnosti združuje 360 aktívne športujúcich členov. Obyvateľom Trenčína poskytuje možnosti pre športovo-rekreačné aktivity od tých najmenších až po najstaršie vekové kategórie.

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo