Z histórie

Podstata sokolstva je vyjadrená v heslách
„ Voľnosť – rovnosť – bratstvo“
„ V zdravom tele zdravý duch“

Duchovným otcom a spoluzakladateľom Sokola je estetik a teoretik telesnej výchovy Dr.Miroslav T y r š (1832 – 1884), profesor dejín umenia v Prahe. Tyrš vytvoril systém sokolskej všestrannosti pre harmonický rozvoj osobnosti - zdravie, vzdelanosť a zdatnosť. Vychádzal z gréckej kalokaghatie. Na Slovensku sa Sokol dostal do povedomia prostredníctvom Dr.Ivana Branislava Z o c h a (1843 – 1921), priekopníka telesnej výchovy na Slovensku, ktorý sa pokladá aj za zakladateľa Sokola na Slovensku (1866). Pôsobil na viacerých školách doma aj v zahraničí. Všade kde pôsobil sa venoval o.i. aj telocviku, lebo prostredníctvom neho mohol usmerňovať žiakov výchovne aj národnostne.

V Trenčíne bol Sokol založený až po rozpade Rakúsko – Uhorska, 20.2. 1919, kedy boli prijaté stanovy Sokola na ustanovujúcom valnom zhromaždení. Členmi výboru sa stali významné osobnosti mesta a prvým starostom Dr. Karol Š t ú r , trenčiansky verejný notár a predseda Slovenskej národnej rady. Sokolu sa podarilo svojou systematickou, dlhodobou a pravidelnou činnosťou skĺbiť telovýchovné, kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity v početných podujatiach a tým položiť základy slovenskej občianskej spoločnosti v Trenčíne.

Pre svoje pokrokové názory a demokratické princípy bol SOKOL dva razy zrušený a to v roku 1939 a potom v roku 1948.

Trenčiansky Sokol bol znovu zaregistrovaný 3.októbra 1990. V súčasnosti združuje 360 aktívne športujúcich členov. Obyvateľom Trenčína poskytuje možnosti pre športovo-rekreačné aktivity od tých najmenších až po najstaršie vekové kategórie.