Ako sa stať členom

Každý, kto má záujem stať sa členom Jednoty SOKOL Trenčín a zapojiť sa do činnosti niektorého z oddielov, prihlási sa u vedúceho príslušného oddielu a vyplní prihlášku (deti do 15 rokov so súhlasom rodiča). Po zaplatení príslušných poplatkov dostane preukaz s členskou známkou a stáva sa riadnym členom sokolskej organizácie so všetkými právami a povinnosťami, viď. Stanovy, článok 4. Práva a povinnosti členov.

Poplatky:
členský preukaz ............................0,40 €
členská známka ............................3,00 €/ rok
oddielový príspevok :
oddiely cvičiace 1x týždenne ...........4,00 €/ mesiac
oddiely cvičiace 2x a viac v týždni ....8,00 €/ mesiac

nečlenovia jednorázovo ...................2,00 €/ cvičenie

Prihláška za člena